Кодекс етики та поведінки – Радник з питань ВПО

Кодекс етики та поведінки

 

ВСТУП

Цей Кодекс етики та поведінки (надалі – Кодекс) стосується всіх членів, працівників та підрядників БФ Stabilization Support Services (надалі – SSS або Організація), включно з будь-якими підрядниками та консультантантами, які представляють SSS, або діють від її імені, незалежно від їх посади в нашій організації (надалі – зацікавлені сторони).

Цей Кодекс є відображенням орієнтованості Організації на принципи чесності, сумлінності, соціальної відповідальності та конфліктної чутливості. В ньому викладено основні принципи та політики, яких мають дотримуватися зацікавлені сторони в SSS.

Ми вимагаємо щоб поведінка зацікавлених сторін відповідала найвищим етичним нормам та професійним стандартам. Нікому не дозволено досягати результатів шляхом порушення законів та правил, без урахування політики гендерної рівності та конфліктної чутливості.

Ми прагнемо аби діяльність Організації та соціальні програми були чутливими до економічних, культурних та соціальних пріоритетів тієї місцевості, де вони реалізуються.

Цей Кодекс не є повним кодексом поведінки, у ньому викладено лише загальні принципи. Він не замінює собою конкретні діючі політики та процедури, такі як політика гендерної чутливості або інші політики затверджені SSS.

НАМІРИ  SSS

При затвердженні цього Кодексу SSS прагне:

 1. забезпечити повагу, авторитет і стратегічне значення SSS серед організацій громадянського суспільства, в органах державної влади та в громадах;
 2. забезпечити досягнення цілей та завдань;
 3. заохочувати професійне прийняття рішень та відповідальність;
 4. інформувати про діяльність повно та достовірно;
 5. заохочувати соціальну відповідальність.

ЦІННОСТІ  SSS

Відповідальність, служба суспільству. SSS прагне забезпечувати саморозвиток та самообслуговування суспільства, збалансовувати власні та суспільні інтереси, зосереджуючись на вищих, суспільно необхідних цілях.

Партнерська співпраця. SSS працює у напрямку налагодження етичних відносин з іншими організаціями громадянського суспільства і, за можливості, встановлює партнерські відносини заради суспільних інтересів.

Права людини та гідність. SSS не порушує права, якими наділена кожна людина та визнає, що всі люди народжуються вільними та рівноправними. Організація є чутливою та позитивно налаштованою щодо моральних цінностей, релігії, звичаїв, традицій та культури спільнот, яким вона служить.

Гендерно-чутливий підхід у роботі. В роботі на всіх рівнях SSS звертає увагу на гендерний аспект. Ми визнаємо роль жінок у процесі відновлення миру та прагнення працювати над урегулюванням конфліктів, тому ми застосовуємо принцип позитивної дії щодо жінок.

Релігійна свобода. SSS поважає свободу віросповідання.

Прозорість та підзвітність.  SSS є прозорою у всіх своїх стосунках з урядом, громадськістю, донорами, партнерами, бенефіціарами та іншими особами, з урахуванням вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом (персональні дані, об’єкти інтелектуальної власності та інше). Основна фінансова інформація, структура управління, напрямки діяльності та перелік партнерів є відкритими і доступними громадському контролю. Організація є відповідальною за свої дії та рішення, не тільки по відношенню до донорів та уряду, а й до людей, яких вона обслуговує, її співробітників, членів, партнерських організацій і суспільству в цілому.

Чесність та законність. SSS прагне бути чесними у стосунках з донорами, бенефіціарами, співробітниками, членами, партнерськими організаціями, урядом і громадськістю, а також поважає закони будь-якої юрисдикції, в якій працює.

Рівність і недискримінація. Вся  діяльність SSS базована на засадах рівних можливостей та відсутності дискримінації за будь-якою ознакою. Поважаючи права людини на гідне життя, SSS розглядає кожну активність як можливість отримання послуг всіма членами громади. За необхідності, SSS застосовує методи розумного пристосування.

Слідування кодексам етичної поведінки. Всі працівники програми зобов’язуються у своїй діяльності слідувати кодексам етичної поведінки. Зокрема,  не брати участь у жодній з форм сексуальної експлуатації як дітей, так і дорослих. Не підтримувати та не брати участь у жодній з форм нелегальних, експлуатуючих чи насильницьких дій щодо дітей та дорослих, включаючи дитячу працю та торгівлю людьми.

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

НеприбутковістьОрганізація заснована  та здійснює діяльність як неприбуткова. Ніяка частина отриманих ресурсів не буде використана в інтересах керівників, членів або співробітників організації, або для будь-яких інших приватних осіб, за винятком випадків, коли організація сплачує за надані послуги.

Неурядовість. SSS не є частиною та не підконтрольна державним органам влади, їх членам або міжурядовим установам. Організація підтримує незалежність і не пов’язана з будь-якою політичною партією, хоча вона може мати з ними спільні політичні чи законодавчі цілі в межах заявленої місії та цілей.

Організованість. Організація забезпечує все необхідне документування діяльності, роботу керівних органів, регулярні зустрічі і заходи

Незалежність та самоврядність. Організація є незалежною. Її політика, бачення та діяльність не визначається  жодною корпорацією, донором, урядом, державним чиновником, політичною партією чи іншою організацією.

Добровільність. Організація формується через приватну  ініціативу, в результаті добровільних дій осіб, які мають спільні інтереси, цінності та суспільні цілі. Забезпечення добровільних цінностей та принципів залишається основним для роботи.

 

КЕРІВНІ НАСТАНОВИ

Дотримання законів, правил і положень

Усі зацікавлені особи Організації зобов’язані відслідковувати та дотримуватися законодавчих актів у всіх видах своєї діяльності. SSS буде припиняти відносини з зацікавленими особами діяльність яких не відповідає цьому Кодексу та чинному законодавству.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів виникає тоді, коли власні інтереси зацікавлених осіб конфліктують, або здаються такими, що будь-яким чином конфліктують, з інтересами SSS. Конфлікт інтересів може виникнути якщо:

(а) дії особи спрямовані на його або її пряму чи непряму вигоду, або пряму чи непряму вигоду третьої сторони, яка розходиться з інтересами SSS; або

(б) особа, або член його чи її родини, отримує незаслужені особисті вигоди в результаті обіймання певної посади в SSS.

Дії, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів заборонені у всіх випадках, крім тих, коли вони спеціально попередньо схвалені Правлінням. Відповідно до чинного законодавства у тому разі, якщо конфлікт зачіпає директора (тобто коли директор має власний інтерес при підписанні важливої угоди або проведенні значущої операції), директор зобов’язаний повідомити про свій інтерес Правлінню та утриматися від голосування на засіданні Правління де розглядатиметься така угода чи операція.

Не завжди легко визначити чи існує конфлікт інтересів, тому про всі можливі конфлікти інтересів необхідно негайно повідомляти члена Правління, який є незалежним від потенційного конфлікту і який буде оцінювати проблему, у разі необхідності звернувшись за порадою до юрисконсульта. Невирішені потенційні конфлікти в яких фігурує працівник, член вищого керівництва або директор, мають бути передані на розгляд Правління.

Конфліктна чутливість

У своїй діяльності SSS реалізує конфліктно-чутливі підходи до організації та висвітлення своєї діяльності, а також в усіх видах зовнішньої комунікації. Одним з пріоритетів SSS є дотримання відповідального висвітлення конфлікту та відмова від заходів та дій, які сприятимуть загостренню конфліктів, що має на меті сприяти зниженню рівня конфліктності в українському суспільстві, впливати на соціально-психологічні, політичні та інші корені конфлікту таким чином, щоб усувати бар’єри між різними соціальними групами, які є причиною або наслідками конфлікту.

Обов’язковим елементом планування діяльності SSS є аналіз конфліктів на мікрорівні. Планування проектів та програм включає елементи оцінки впливу програми на конфлікти в українському суспільстві та планування заходів з профілактики конфліктів.

Конфліктно-чутливі підходи мають застосовуватись послідовно і цілісно протягом усього життєвого циклу кожної програми SSS – від аналізу і проектування до оцінки. SSS реалізує моніторинг впливів і ненавмисних наслідків програми після впровадження кожної програми та застосовує отриманий досвід при реалізації  інших програм.

Представники SSS враховують у своїй діяльності що розподіл будь якої допомоги та реалізація програмних заходів має зміцнювати мирні можливості серед конфліктуючих громад.

Всі програми допомоги, які передбачають передачу ресурсів  в ресурсо-дефіцитному середовищі мають реалізовуватись максимально прозоро із застосуванням принципів соціальної справедливості та принципу не нанесення шкоди.

Використання засобів допомоги або ресурсів для підтримання конфлікту є недопустимим. Співробітники та підрядники SSS мають визначати наслідки своїх рішень щодо можливості поглиблення конфлікту та не допускати цього. Передача ресурсів і манера, в якій співробітники та підрядники SSS проводять програми має зміцнювати місцевий потенціал примирення, зменшувати джерела напруженості.

Працівники та підрядники SSS мають відмовитись від заходів, які посилюють бар’єри в українському суспільстві та поглиблюють причини або наслідки конфлікту. Особливу увагу при розробці планів заходів та програм представники SSS зобов’язані приділяти конфліктній чутливості заходів за участю соціальних груп дотичних до конфлікту на сході.

Соціальними групами, дотичними до конфлікту (далі – цільові групи, або ЦГ), є:

 1. Учасники АТО (мобілізовані та демобілізовані військовослужбовці, учасники добровольчих батальйонів, поранені військові та ті, що побували у полоні, заручники, іноземні бійці, що захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України).
 2. Внутрішньо переміщені особи.
 3. Інша сторона конфлікту (проросійсько налаштовані учасники незаконних збройних формувань, терористичних угруповань, керівництво “ЛНР”/”ДНР”/незаконна адміністрація Криму, російські військові, що воюють на території України, іноземці-добровольці, що воюють на боці “ЛНР”/”ДНР”).
 4. Мешканці окупованих територій.
 5. Волонтери.
 6. Родини військових.
 7. Діти (будь-які, яких торкнувся конфлікт, незалежно від того, чи це діти переселенців, чи російські діти, чи діти бійців АТО чи інші).

У висвітленні діяльності SSS та підготовці матеріалів за її участі або фінансової підтримки має використовуватись конфліктно нейтральна лексика, що враховує вимоги чинного законодавства та визначені на національному та міжнародному рівні статуси учасників збройного конфлікту. У виступах, плануванні заходів чи програм позиціонування окремих соціальних груп, як проблеми не є допустимим.

SSS не підтримує та не допускає необгрунтованої актуалізації належності людини до тієї чи іншої групи, оскільки це стимулює аудиторію робити негативні висновки про групу в цілому та необґрунтовані узагальнення.

SSS засуджує позиціонування груп як джерел загроз. SSS проти висвітлення групи як такої, яка протиставлена решті соціуму, ізольована від нього і не бере участі в його житті. Будь-яке судження чи твердження про групу, а також дискусія навколо її проблем без врахування її різноманітності не є коректним. Виправдання, обґрунтування, заклики до насильства або дискримінації по відношенню до групи або самою групою є недопустимими. Це твердження не стосується випадків офіційного визнання груп незаконними збройними формуваннями, терористичними угрупованнями чи іншими подібними утвореннями, які посягають на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Гендерно-чутливі підходи

У роботі SSS максимально враховує специфічні потреби жінок і дівчат, чоловіків і хлопців, що існують у мирний час та з’являються під час конфліктів та в постконфліктний період.

Гендерна чутливість означає підхід, що враховує ті специфічні соціальні, культурні, економічні та політичні контексти, в яких живуть жінки і чоловіки. SSS в усій своїй діяльності використовує гендерний аналіз, метою якого  є зменшення гендерної нерівності та дискримінації.

SSS як організація декларує рівність можливостей і повагу для співробітників, кандидатів, бенефеціарів незалежно від статі чи/або гендеру. Представники організації зобов’язуються утримуватися від публічного поширення контенту, який має сексистський, дискримінуючий, принижуючий певну спільноту чи стать, об’єктивуючий характер.

Конфіденційність

Зацікавлені особи повинні зберігати та захищати конфіденційність довіреної їм інформації беніфіціарів та SSS, або іншої інформації, отриманої в ході виконання своїх обов’язків, крім випадків, коли розкриття цієї інформації дозволено або є юридично обов’язковим.

Зобов’язання пов’язані з захистом конфіденційної інформації продовжуються навіть після закінчення відносин з SSS.

Конфіденційна інформація включає в себе всю непублічну інформацію, отриману в межах реалізації відносин з SSS, або ту,що у разі розголошення може завдати шкоди SSS чи її беніфіціарам. Особливо обережно має використовуватися інформація, яку SSS або її зацікавленим особам довірили беніфіціари. Жодна інформації щодо них не може передаватись без їх згоди.

Тим із зацікавлених осіб, хто має доступ до конфіденційної інформації заборонено ділитися цією інформацією будь з ким, крім уповноважених на це представників SSS, якщо це необхідно для забезпечення статутної діяльності. Буде докладено зусиль для обмеження доступу до конфіденційної інформації, доступ буде надано тільки тим особам, кому необхідно знати цю інформацію і їх буде попереджено про те, що інформація має залишатися конфіденційною.

Усі сторонні особи, що володіють конфіденційною інформацією відносно SSS мають бути попереджені про те, що вони повинні нікому не розголошувати цю інформацію, крім тих випадків, коли це необхідно для забезпечення статутної діяльності SSS.

Захист і належне використання ресурсів

SSS прагне найбільш раціонально, ефективно, публічно використовують залучені ресурси для реалізації благодійних програм. SSS використовує свої ресурси виключно для досягнення суспільно корисних цілей.

Чесність та прозорість

Усі процедури та діяльність SSS, повинні бути повністю прозорими для тих, кому SSS надає підтримку, громадськості, інших благодійних установ, відповідних державних органів, засобів масової інформації, інших зацікавлених осіб та організацій.

SSS надає повну та достовірну інформацію через свої інформаційні матеріали та шляхом надання оперативних відповідей на прийнятні інформаційні запити.

Безпека, здоров’я, навколишнє середовище, ризик та якість

SSS визнає безпеку та здоров’я людей однією з найвищих цінностей. Ми всі несемо відповідальність за підтримання безпеки, шляхом виконання правил безпеки, санітарних норм та зменшення ризиків поточної та операційної діяльності. SSS прагне забезпечити безпеку робочих місць та уникати ризиків для зацікавлених осіб та отримувачів допомоги. Усі працівники та підрядники мають уникати поведінки або дій, які можуть зашкодити безпечній та ефективній трудовій діяльності.

SSS приділяє особливу увагу наслідкам своєї діяльності, їх впливу на навколишнє середовище, здоров’я та безпеку. Діяльність підрядників має відповідати екологічним нормам та законодавству адміністративно-територіальних одиниць, де вони проводять свою діяльність. Якщо працівник або підрядник має будь-які сумніви щодо доцільності застосування або смислового значення тієї чи іншої норми з захисту навколишнього середовища, здоров’я чи безпеки їй або йому слід негайно обговорити це із відповідним представником SSS.

Рівність можливостей

SSS забезпечує рівні можливості для усіх працівників, партнерів, підрядників, грантоздобувачів та отримувачів допомоги, шляхом застосування широко оприлюднених та послідовних критеріїв при прийнятті та розгляді заявок, процедур та правил. Рішення щодо прийняття на роботу, включення у члени, початку співпраці, надання допомоги чи фінансування повинні прийматись виключно на підставі якості документації, заявок та звернень, без огляду на національну, політичну і релігійну належність, стать, спосіб життя, зовнішність та соціально-економічне становище.

Подарунки та розваги

Ділові подарунки та розваги відносяться до звичайного роду люб’язностей, призначенням яких є налагодження гарних відносин між діловими партнерами. До таких знаків уваги відносимо їжу, напої, квитки на спортивні та культурні заходи, знижки на товари недоступні широкому загалу, проїзд, проживання та інші послуги. У деяких культурах вони відіграють важливу роль у ділових відносинах. Тим не менше, такий обмін люб’язностями може спричинити проблеми, пов’язані зі здатністю приймати об’єктивні та справедливі управлінські рішення.

Слід уникати дарування або одержання будь-якого подарунка, грошової винагороди чи розваги, що може вплинути, або може бути розцінена як засіб впливу на ділові відносини.

Грошова вартість будь-якого подарунка має бути мінімальною, так само як і частота дарування. Подарунки, які повторюються (якими б малими вони не були) можуть бути сприйняті як спроба нав’язати почуття зобов’язання тому, хто їх дарує, тож є недоречними. Крім того, усі розважальні заходи мають бути виваженими та спрямованими виключно на досягнення цілей благодійництва або соціального спрямування.

Ми вимагаємо аби зацікавлені особи дотримувались антикорупційних політик роблячи подарунки, розважаючи та частуючи посадових осіб. Зверніть увагу, на те, що поняття “державна посадова особа” є широким. Це можуть бути особи, що працюють на або пов’язані з органами державного управління та міжнародними організаціями, в тому числі рядові працівники державних установ, контрольованих державою організацій та консультанти, що займають державні посади.

Антикорупційні закони та правила

Антикорупційні закони та нормативні акти, в тому числі Конвенція з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав  (Канада) застосовуються до всіх операцій SSS. Очікується, що зацікавлені особи суворо дотримуватимуться антикорупційних законів та правил, а також  антикорупційних політик.

Недотримання антикорупційних законів і нормативних актів та / або антикорупційних політик призведе до публічного розірвання усіх відносин з SSS.

Повідомлення про будь-яку незаконну або неетичну поведінку

Ми дуже зацікавлені в тому, щоб наша діяльність відповідала юридичним та етичним нормам. Зацікавленим особам рекомендується повідомляти про порушення законів, правил, положень цього Кодексу керівництву SSS або менеджерам програм. Жодні репресивні заходи не будуть застосовані у відповідь на таке повідомлення. Неприпустимою є подача завідомо неправдивого звіту або наклепу.

Поправки, зміни та відхилення від Кодексу ділової поведінки та етики

Кодекс може бути змінено або до нього можуть бути внесені поправки Правлінням SSS.

Процедури перевірки на відповідність

Цей Кодекс не може і не має на меті описати всі ситуації, які можуть виникнути. Будуть випадки, коли Ви зіткнетеся з обставинами, що не підпадають під жодну з політик або процедур і Вам потрібно буде прийняти рішення щодо програми дій. За таких обставин, або якщо у Вас є питання, що стосуються ваших зобов’язань за цим Кодексом, ми рекомендуємо Вам звернутися до керівництва SSS або менеджерів програм з якими ви співпрацюєте.

Затверджено директором

Stabilization Support Services

Дермотом Гамільтоном